| Dokumenty | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|

RODO
MONITORING WIZYJNY

"Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła. Kontakt z Inspektorem

Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 tygodni Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda

Zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych