| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Projekty 20.06.2010  


                                                                              

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zawodowi.pl

Projekt pn. Zawodowi.pl (nr RPLU.12.04.00-06-0053/16-04) realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (Partner Wiodšcy) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P1) i NOVA Artur Kozaczuk (P2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres realizacji: 1.09.2017-31.08.2020.

Biuro projektu mieœci się w Chełmie, TAWA ul. Lwowska 51/3A.

Celem projektu jest wyposażenie 264 Uczniów/Uczennic w kwalifikacje/kompetencje i doœwiadczenie zawodowe (okreœlone w Indywidualnych Diagnozach) oraz wiedzę i umiejętnoœci przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Wsparcie obejmie ponadto 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków gastronomicznych i fryzjerskich.

Strona internetowa projektu

Strona projektu na Facebook

„Dobry staż – lepszy START”

Projekt zrealizowany wspólnie z firmą  TAWA  w odpowiedzi na konkurs: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

W ramach projektu zostały zorganizowane miesięczne staże w kraju i za granicą oraz praktyki zawodowe na terenie kraju w hotelach, restauracjach, zakładach fryzjerskich, biurach podróży.
Czas trwania projektu: od 1.05.2014 r. do 30.06.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 2.786.323,47 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.786.323,47 zł oraz wkład własny 0 zł.

 

Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony

Projekt „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie od 01.01.2013 do 30.11.2014 kierowany jest do uczniów z Chełma i terenów wiejskich chcących zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenia, by zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy.

 

Czas na SUKCES ZAWODOWY

Celem projektu było przygotowanie uczniów/uczennic z 3 szkół m. Chełm do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu.

Projekt adresowany do uczniów klas I - IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej a także do uczniów klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik. Okres realizacji 2 lata: 1.08.2010 r. - 31.07.2012, liczba uczestników: 300 uczniów.

Mój zawód - moja przyszłość ...  

Projekt realizowany w roku kalendarzowym 2009. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami. Projekt adresowany był  do uczniów klas II i III technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.

 

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

zsz4